Verkoopvoorwaarden

Verkoopvoorwaarden

Bladeren in Leggen houten vloeren

fairwood houten vloeren fairwood houten vloerenprijzen
houten vloeren
houten vloeren facebook


Printen

Wilt u een printbare versie: kies dan voor :

Printen houten vloerenVoorwaarden houten vloeren Fairwood

Verkoopvoorwaarden-Fairwood.pdf

1.1Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle door Fairwood te sluiten overeenkomsten,alsmede op al haar aanbiedingen.

------

1.2

De overeenkomst komt -al dan niet na een offerte- tot stand na acceptatie van de koper van het aanbod van Fairwood.

Indien de overeenkomst door Fairwood wordt bevestigd door middel van een orderbevestiging,
dan wel indien in de voorgaande offerte daarna is verwezen, zullen deze algemene voorwaarden,
zulks met uitsluiting van alle door de koper gehanteerde voorwaarden, van toepassing zijn.

Koper wordt geacht met deze voorwaarden en het gestelde in de orderbevestiging in te stemmen,
indien de koper niet binnen acht dagen na ontvangst van de orderbevestiging bij Fairwood reclameert.

Indien geen orderbevestiging is verzonden,
gaat de termijn van acht dagen in vanaf de datum tot totstandkoming van de overeenkomst,
indien de koper anderszins op de hoogte is van de leveringsvoorwaarden van Fairwood.

--------------

1.3Wanneer de door de koper binnen 5 dagen na verzending van de orderbevestiging een voorbehoud maakt

of een wijziging voorstelt van welke aard of omvang ook,komt de wijziging in de overeenkomst

pas tot stand indien Fairwood aan de koper uitdrukkelijk en schriftelijk heeft bericht

met een afwijking(en) van de orderbevestiging in te stemmen.


1.4 De te sluiten overeenkomst wordt alleen dan niet door deze algemene voorwaarden beheerst,

wanneer partijen dit uitdrukkelijk zijn overeengekomen en Fairwood dit schriftelijk aan de koper heeft bevestigd,

zulks met vermelding van de niet van toepassing zijn de bepalingen.

1.5 Alleen schriftelijk overeengekomen wijzigingen in een gesloten overeenkomst kunnen partijen binden.

Wanneer wijzigingen leiden tot verhoging of verlaging van de kosten,

dient een daaruit voortvloeiende wijziging in de overeenkomst in de overeengekomen prijs schriftelijk tussen partijen te worden overeengekomen.

1.6 Fairwood kan niet door enige handeling,

door een mededeling, dan wel door een toezegging van een daartoe niet bevoegde werknemer of vertegenwoordiger,

geacht worden te hebben ingestemd met de door de koper gehanteerde voorwaarden

of met een schriftelijk overeengekomen wijziging van deze verkoopvoorwaarden en/of van de overeenkomst.

1.7 Tenzij Fairwood aan de koper uitdrukkelijk schriftelijk anders heeft medegedeeld,

worden na een op grond van het bovenstaand eenmaal tot stand gekomen overeenkomst alle daaruit voortvloeiende

of nieuwe overeenkomsten tussen partijen mede beheerst door deze voorwaarden,

ook ingeval de overeenkomst nadien per telefoon, telex,telefax, dan wel door mail tot stand komt.

1.8 Indien Fairwood en de koper bijzondere, van de leveringsvoorwaarden afwijkende voorwaarden overeengekomen zijn bedongen

en hebben deze afwijkende voorwaarden geen werking; op nieuwe overeenkomsten tussen partijen,

tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

1.9Indien meer dan een natuurlijk en/of rechtspersoon als opdrachtgever optreedt

of zich als zodanig gedraagt, dan zijn alle jegens Fairwood hoofdelijk aansprakelijk.

1.10 Fairwood heeft het recht haar rechten en bevoegdheden uit de betreffende overeenkomst,

alsmede de eigendom van de betreffende zaken aan derden over te dragen.

Zonder schriftelijk toestemming van Fairwood mag koper zijn rechten en verplichtingen jegens Fairwood niet aan derden overdragen.

1.11 Tenzij uitdrukkelijk is overeengekomen, geschieden leveringen op grond van de gesloten overeenkomst niet op basis van exclusiviteit.


2. Offertes en documentatie

2.1 Aanbiedingen( schriftelijk en mondeling) documentatie tekeningen en berekeningen

door of namens Fairwood verstrekt zijn vrijblijvende en worden naar beste kunnen uitgebracht zonder dat de koper hieraan rechten kan ontlenen.

2.2 De door Fairwood uitgebrachte offerte is vrijblijvende en gedurende 30 dagen geldig, tenzij anders aangegeven.

Fairwood is slechts aan de offerte geboden.

Indien de aanvaarding hiervan door de koper schriftelijk binnen dertig dagen wordt bevestigd.


3. Omschrijving kwaliteit en reclames.

3.1 Fairwood zal de koper de zaken leveren in de omschrijving, kwaliteit en hoeveelheid, zoals in de (eventueel later gewijzigde)

orderbevestiging omschreven, zoals door Fairwood geaccepteerd,

met dien verstande dat, mede vanwege de aard van het product

-een houten natuur product- afwijkingen in kleur kwaliteit, maat en gewicht toelaatbaar zijn,

voorzover daarmee geen wezenlijke afbreuk

wordt gedaan aan de gebruikswaarde.

3.2 Fairwood staat er uitsluitend voor in, dat de zaken geschikt zijn voor normaal gebruik

zoals in de productomschrijving of gebruiksaanwijzing voorzien.

Fairwood staat er niet voor in, dat de zaken geschikt zijn voor het doel, waarvoor de koper deze wil bestemmen,

ook niet wanneer dit doel aan Fairwood kenbaar is gemaakt, tenzij het tegendeel tussen partijen is overeengekomen.

3.3 Koper dient de gekocht zaken bij aflevering direct te( laten) onderzoeken.

Koper controleert daarbij: of de verpakking, emballage en uitwendige staat op orde is.

Of de afgeleverde zaken wat betreft kwantiteit ( bijv. aantal en hoeveelheid) overeenkomen met hetgeen is overeengekomen.

En of de afgeleverde zaken voldoen aan de overeengekomen kwaliteitseisen of indien- deze ontbreken-

aan de eisen die gesteld mogen worden voor een normaal gebruik van de zaken,

een en ander met inachtneming van hetgeen in artikel 3.1 is gesteld.

3.4 reclames omtrent verpakkingen,emballage en uitwendige staat van zaken moet

direct op de vrachtbrief of op het ontvangstbewijs aangetekend worden.

Reclames omtrent zichtbare gebreken of tekorten dienen binnen vijf werkdagen na ontdekking daarvan,

kenbaar te maken.

Buiten de termijn ingediende reclames behoeft Fairwood niet meer in behandeling te nemen.

3.5 Alle reclames dienen schriftelijk te geschieden aan het adres van Fairwood binnen

de hiervoor aangeduide termijnen op straffe van verval van rechten van de koper.

3.6 Ook indien de koper tijdig reclameert,blijft diens verplichting tot betaling en afname van de gedane bestelling bestaan.

Zaken kunnen slechts na voorafgaande schriftelijk toestemming aan Fairwood worden geretourneerd.

3.7 Geen reclames worden geaccepteerd op partijen, welke aangebroken,

respectievelijk geheel of gedeeltelijk verwerkt.

Bewerking of verwerking van de geleverde goederen betekent het in aard veranderen van het product en

houdt aanvaarding in van de geleverde goederen en kwaliteiten.

3.8 Indien de reclame gegrond is, zal de verkoper ter zijne keuze,

hetzij een billijke schadevergoeding betalen van ten hoogste de faktuurwaarde van het

gereclameerde deel der geleverde goederen,hetzij de goederen vervangen na terugzending van de oorspronkelijk geleverde goederen.

Tot verdere schadevergoeding is de verkoper niet verplicht.

Indirecte schade wordt nimmer vergoed.4. Prijs, prijswijziging

4.1 De overeengekomen prijs is gebaseerd op de op het moment van tot stand koming van

de overeenkomst geldende lonen,sociale lasten, en valutaverhoudingen.

De overeengekomen prijs omvat, behalve de prijs voor de zaken, mede inklaringskosten,invoerrechten, accreditiefkosten, de kosten van verpakking, etc.

De door Fairwood gegeven prijzen zijn netto prijzen en exclusief BTW.

4.2 indien na de totstandkoming van de overeenkomst maar voor aflevering van de zaken de overeengekomen prijs wordt verhoogd,

tenzij als gevolg van valutaherziening,verhoging van belasting of invoerrechten alsmede prijsstijgingen van grond en hulpstoffen,

hetzij door omstandigheden die buiten de invloedsfeer van Fairwood vallen is Fairwood gerechtigd de prijsverhoging aan de koper door te berekenen.

Slechts indien de prijsverhoging meer dan 10% per jaar bedraagt ten opzichte van de overeengekomen prijs,

heeft de koper binnen veertien dagen nadat Fairwood de koper dienaangaande schriftelijk heeft ge´┐Żnformeerd,

het recht de overeenkomst door een aan Fairwood gerichte schriftelijk en aangetekend schrijven verzonden verklaring te ontbinden.


5.Levering en levertijd

5.1 Levering geschiedt * af Fairwood Tiel* tenzij anders overeengekomen is.

5.2 De opgegeven levertijd is niet fataal.

5.3 Overschrijding van de levertijd met een periode van dertig dagen is toegestaan,

zonder dat dit de koper het recht geeft tot ontbinding van de overeenkomst over te gaan.

5.4 Tenzij Fairwood in overmacht verkeerd ingevolge artikel 8 dient koper bij overschrijding van de levertijd

met meer dan dertig dagen Fairwood schriftelijk in gebreke te stellen en een redelijke termijn te gunnen om alsnog te leveren,

bij gebreke waarvan koper het recht heeft de overeenkomst door middel van een aan Fairwood gerichte schriftelijk,

per aangetekend schrijven verzonden verklaring te ontbinden.

5.5 Bij overschrijding van de levertijd, om welke reden dan ook,

is Fairwood nooit aansprakelijk voor de daarvoor bij koper of derden ontstane schade.

5.6 Fairwood heeft aan haar leveringsplicht voldaan door de zaken eenmaal aan de koper aan te bieden.

Een aanbod tot levering wordt met levering gelijk gesteld.

In het geval dat de koper weigert de zaken in ontvangst te nemen, zijn de kosten voor retourneren,

de opslag en andere noodzakelijke kosten voor rekening van de koper.

Ingeval van weigering toto afname zal Fairwood niet eerder gehouden zijn de zaken af te leveren

dan nadat de koper de overeengekomen prijs heeft voldaan,

zulks met inbegrip van de als gevolg van weigering tot afname door Fairwood gemaakte kosten.

5.7 Het is Fairwood toegestaan verkochte zaken in gedeelten te leveren.

Dit geldt niet indien een deellevering geen zelfstandige waarde heeft,

indien de zaken in gedeelten wordt geleverd, is Fairwood bevoegd elk gedeelte afzonderlijk te factureren.

5.8 Fairwood is gerechtigd om zonder opgave van redenen levering onder rembours te doen geschieden.

5.9 Fairwood heeft het recht bij iedere verandering in de zakelijke situatie van de koper

(directiewisseling etc.) naar haar keuze de levering van de nog lopende orders onmiddellijk te staken of

voor de afwikkeling daarvan zekerheid te verlangen.

Hetzelfde geldt indien ongunstige inlichtingen omtrent de koper Fairwood bereiken.

Voorts is Fairwood niet gehouden tot levering, zolang de vorige leveringen,

waarvan de koopsom opeisbaar is,nog met ten volle zijn betaald.

5.10 De koper draagt op het afleveringsadres zorg voor de benodigde faciliteiten voor toegang en transport,

indien partijen hebben afgesproken dat het transport voor rekening van Fairwood komt.

6. Eigendomsvoorbehoud

6.1 De verkoper behoudt zich het eigendomsrecht van de aan de koper afgeleverde goederen voor,

totdat zijn vorderingen op de koper uit welke hoofde dan ook, geheel zijn voldaan.

6.2 Zolang de eigendom der goederen niet op de koper is overgegaan,

mag deze de goederen niet verpanden, in eigendom overdragen of aan derden enig ander recht daarop verlenen,

behoudens het bepaalde in de volgende alinea.

6.3 De koper is gehouden de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde goederen met de nodige zorgvuldigheid

en als herkenbaar eigendom van de verkoper te bewaren.

Bij overtreding van de bovenstaande bepalingen wordt de koopprijs, ongeacht andersluidend beding, terstond ten volle opeisbaar.

6.4 De verkoper die gebruik maakt van het eigendomsvoorbehoud, wordt toegang verleend tod de door hem afgeleverde goederen.

6.5 Op het moment, dat de goederen of een gedeelte hiervan, verwerkt zijn en/of in aard zijn veranderd

dan heeft de verkoper het recht bij voorrang te worden betaald, met de opbrengsten van de mede uit het verwerkte ontstane producten.

7.Verpakking

7.1 Fairwood zal de te leveren zaken behoorlijk verpakken( tenzij de aard van de zaken zich daartegen verzet)

en op zodanige wijze beveiligen,dat zij bij normaal vervoer hun bestemming in goede staat bereiken.

Koper draagt zorg voor de gebruikelijke transportverzekering, tenzij partijen anders zijn overeengekomen.

Indien partijen zijn overeengekomen, dat Fairwood zorgt draagt voor het afsluiten van de transportverzekering,

dan is de aansprakelijkheid van Fairwood terzake van verzending van de zaken onder alle omstandigheden

beperkt tot de door de transportassuradeuren verstrekte dekking.

7. 2 Wanneer Fairwood door de verpakking en het transport laadborden, pakkisten, kratten, rolcontainers, etc.

ter beschikking heeft gesteld of door een derde -al dan niet tegen voldoening van statiegeld of door waarborgsom -

ter beschikking heeft doen stellen, is de koper verplicht ( tenzij het om een eenmalige verpakking gaat) deze laadborden, etc.

te retourneren naar het door Fairwood opgegeven adres.


8. Overmacht

8.1 Omstandigheden buiten de wil en het toedoen van verkoper welke van die aard zijn,

dat naleving of verdere naleving van de overeenkomst redelijkerwijze niet van de verkoper kan worden verlangd, zoals ijsgang,

bijzondere weersomstandigheden, staking, overheidsmaatregelen, belemmeringen,

waaronder gebrek aan of intrekking van vervoersmogelijkheden, uitvoerbelemmeringen,

invoerbelemmeringen en alle omstandigheden die de naleving van de overeenkomst

in ernstige mate belemmeren, gelden als overmacht.

8.2 In geval van overmacht is de verkoper te zjner keuze gerechtigd,

hetzij de de levertijd met de duur van de belemmering te verlengen, hetzij de koop,

voor zover deze door de belemmering getroffen wordt, te annuleren.

Indien de koper de verkoper daartoe schriftelijk aanmaant,

is de verkoper gehouden zich binnen 8 dagen ten aanzien van zijn keuze uit te spreken.

9. Nederlands recht

Het Nederlands recht is op de koop van toepassing